Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Očekávané výstupy dle RVP pro I. období

*Kliknutím na číslo výstupu se Vám zobrazí zpracované podklady

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Komunikační a slohová výchova
OV 1 Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
OV 2 Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
OV 3 Žák respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
OV 4 Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
OV 5 Žák v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
OV 6 Žák volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
OV 7 Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
OV 8 Žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
OV 9 Žák píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
OV 10 Žák píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
OV 11 Žák seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Jazyková výchova
OV 12 Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
OV 13 Žák porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
OV 14 Žák porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
OV 15 Žák rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
OV 16 Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
OV 17 Žák spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
OV 18 Žák rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
OV 19 Žák odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Literární výchova
OV 20 Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
OV 21 Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu
OV 22 Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
OV 23 Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Číslo a početní operace
OV 24 Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
OV 25 Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
OV 26 Žák užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
OV 27 Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
OV 28 Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

Závislosti, vztahy, práce s daty
OV 29 Žák se orientuje v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
OV 30 Žák popisuje jednoduché závislosti z praktického života
OV 31 Žák doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Geometrie v rovině a prostoru
OV 32 Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
OV 33 Žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
OV 34 Žák rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Místo, kde žijeme
OV 35 Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
OV 36 Žák začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
OV 37 Žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

Lidé kolem nás
OV 38 Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
OV 39 Žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
OV 40 Žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

Lidé a čas
OV 41 Žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
OV 42 Žák pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
OV 43 Žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost

Rozmanitost přírody
OV 44 Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
OV 45 Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
OV 46 Žák provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Člověk a jeho zdraví
OV 47 Žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
OV 48 Žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
OV 49 Žák se chová obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
OV 50 Žák uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
OV 51 Žák reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech


Očekávané výstupy dle RVP pro II. období


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Komunikační a slohová výchova
OV 94 Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
OV 95 Žák rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
OV 96 Žák posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
OV 97 Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
OV 98 Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
OV 99 Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
OV 100 Žák volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
OV 101 Žák rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
OV 102 Žák píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
OV 103 Žák sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Jazyková výchova
OV 104 Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
OV 105 Žák rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
OV 106 Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
OV 107 Žák rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
OV 108 Žák vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
OV 109 Žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
OV 110 Žák užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
OV 111 Žák píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
OV 112 Žák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Literární výchova
OV 113 Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
OV 114 Žák volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
OV 115 Žák rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
OV 116 Žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Číslo a početní operace
OV 117 Žák využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
OV 118 Žák provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
OV 119 Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
OV 120 Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

Závislosti, vztahy, práce s daty
OV 121 Žák vyhledává, sbírá a třídí data
OV 122 Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

Geometrie v rovině a prostoru
OV 123 Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
OV 124 Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
OV 125 Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice
OV 126 Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
OV 127 Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
OV 128 Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Místo, kde žijeme
OV 129 Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
OV 130 Žák určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
OV 131 Žák rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
OV 132 Žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
OV 133 Žák zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
OV 134 Žák rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

Lidé kolem nás
OV 135 Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
OV 136 Žák rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
OV 137 Žák rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
OV 138 Žák rozlišuje základní formy vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
OV 139 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

Lidé a čas
OV 140 Žák pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
OV 141 Žák využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
OV 142 Žák rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
OV 143 Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
OV 144 Žák objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

Rozmanitost přírody
OV 145 Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem a činností člověka
OV 146 Žák vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
OV 147 Žák zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
OV 148 Žák porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
OV 149 Žák zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
OV 150 Žák založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Člověk a jeho zdraví
OV 151 Žák využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
OV 152 Žák rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
OV 153 Žák účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
OV 154 Žák uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
OV 155 Žák předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
OV 156 Žák uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
OV 157 Žák ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
OV 158 Žák uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
 
nahoru