Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Procvičujeme češtinu 3 – Pracovní sešit 2

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Jazyková výchova

OV 14  Žák porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
OV 15  Žák rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
OV 16  Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
OV 17  Žák spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 
nahoru