Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Vítejte v srdci e-Průvodce RVP.

Zpracování stránek výstupů si můžete snadno prohlédnout přímo přes podsekci Očekávané výstupy. A to bezplatně.

Pokud chcete vidět e-Průvodce v akci, klikněte sem.

Pokud Vás zajímá detailnější popis metodického zpracování stránek výstupů, čtěte dál…

 

E-PRŮVODCE

Základem e-Průvodce je seznam očekávaných výstupů (dále jen OV), jejichž formulace jsou převzaty z RVP. Seznam je rozdělen na dvě části podle vzdělávacích období RVP ZV. Výstupy jsme pro lepší orientaci očíslovali – pro první období vzdělávání je jich celkem 51 (v rozsahu 1–51). Pro druhé období jich je 65 (v rozsahu 94–158). Nevyužitá čísla pokrývají výstupy vzdělávacích oblastí, kterým se e-Průvodce prozatím nevěnuje.

Ke každému OV ze seznamu máte k dispozici samostatnou internetovou stránku obsahující konkretizaci tohoto výstupu, doporučené úlohy a činnosti vedoucí k dosažení OV, komentář k dosahování klíčových kompetencí prostřednictvím daného OV a mezioborové souvislosti daného OV. Pokud učíte dle učebnic z Modré řady nakladatelství Prodos, pak jistě oceníte stránkové odkazy na vhodná cvičení v učebnicích a doplňkových materiálech.

 

STRUKTURA STRÁNEK OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ

1. Konkretizace očekávaných výstupů

2. Úlohy a dílčí realizace očekávaného výstupu

3. Utváření klíčových kompetencí

4. Mezioborové souvislosti

5. Návaznost na výstupy v 1. období

 

1. Konkretizace očekávaného výstupu

Upřesňují formulace jednotlivých výstupů. Poskytují konkrétnější představu o tom, čeho bychom měli v rámci výstupu dosáhnout. Je zde rozbor očekávaného výstupu na jednotlivé složky a také tipy na to, jak samotnou funkci očekávaného výstupu formulovat. Měly by Vám pomoci bezpečně stanovit, co je obsahem výstupu a jaké učivo (činnost) vede k jeho dosažení.

Není tomu tak u každého, protože co do formulací očekávaných výstupů vykazuje RVP ZV jistou nejednotnost. Zatímco výstupy v oblasti Matematika a její aplikace jsou popsány velmi široce, takže doplnění dílčích dovedností a činností, které k jejich realizaci vedou, je bezmála nutné, u oblasti Člověk a jeho svět je tomu naopak.

Zcela odlišné jsou formulace výstupů v RVP pro obor Český jazyk a literatura. Tam se setkáváme s poněkud neintuitivním rozdrobením komplexních dovedností do několika výstupů. Vyučující tak často jedinou činností realizuje několik očekávaných výstupů najednou, protože ty spolu úzce souvisejí nebo na sebe bezprostředně navazují („zvládání hygienických návyků spojených s psaním“ a „psaní správných tvarů písmen“ či „odlišení věty jednoduché a souvětí, vhodná změna věty jednoduché v souvětí“ a „užívání vhodných spojovacích výrazů, jejich obměny podle potřeby projevu“). Toto vše v e-Průvodci při rozpracování konkretizací zohledňujeme.

 

2. Úlohy a dílčí realizace očekávaných výstupů

Jedná se o stěžejní část stránek výstupů. Učivo je pro jasnější orientaci uspořádáno do tabulek. Jak se orientovat v tabulkách? Je to velmi jednoduché: V první kolonce je uvedena učebnice, na kterou odkazujeme při popisu učiva a úloh, které je realizují. Políčko učebnice v záhlaví je interaktivní, stačí jenom kliknout, a zobrazí se Vám popis příslušné publikace. Pokud má učebnice pracovní sešit, jsou odkazy na něj uvedeny ve druhém sloupci tabulky.

 

Odkazy na učebnice

Pokud je v tabulce uveden odkaz na konkrétní cvičení, vede k dosažení výstupu právě toto cvičení, pokud je zde jen číslo stránky, pak je dosahování výstupu věnována stránka celá.

Pokud je odkaz na stránku v pracovním sešitě uveden ve stejném řádku tabulky jako odkaz na učebnici, znamená to, že daná cvičení v sešitu bezprostředně souvisejí s daným textem učebnice.

A pokud tomu tak není, znamená to, že cvičení v pracovním sešitě lze využít nezávisle na učebnici.

Podoba odkazu na učebnice však není vždy stejná vzhledem k tomu, že některé učebnice nemají díly nebo v nich nejsou úlohy číslovány či členěny do podskupin (např. učebnice Člověk a jeho svět), a tak je odkaz mnohdy značně jednodušší. Stejně tak v některých tabulkách není nutné psát značky pro učebnice, neboť je zcela zřetelné, že pro daný ročník existuje jen jedna, na kterou se odkazuje (Člověk a jeho svět 1, 2). (Detailní informace najdete vždy na každé stránce OV zvlášť.)

 

Úlohy

Zdůrazněme ještě, že ve valné většině případů je odkazem zachycena typová (reprezentativní) úloha. Učebnice a pracovní sešity obsahují nepřeberné množství úloh postavených na tomtéž principu nebo procvičujících stejný jev či učivo. (Například všechny úlohy z pracovních sešitů k Čítankám jsou zaměřeny na rozvoj čtení s porozuměním, na posílení schopnosti hledat informace v textu, vyjádřit svůj názor na ukázku a kreativně s ní pracovat.) Odkazujeme tedy na tu úlohu, která odpovídá popsané činnosti zcela jednoznačně, aby tak reprezentovala všechny, které při práci s učebnicí k výstupu vedou.

Proto v mnoha kolonkách narazíte na značku =, která poukazuje na výběr dalších konkrétních úloh, které pracují se stejným učivem nebo stejným principem řešení. Na tento způsob výběru upozorňujeme i v poznámkách pod čarou.

 

Téma – Učivo

V kolonce Téma – Učivo najdete orientační informace. „Téma“ obvykle zachycuje téma motivačního článku, shrnující motiv z tematicky koncipované učebnice, námět ukázky apod. „Učivo“ bývá ve zkratce popsané učivo, které tvoří širší rámec pro konkrétní činnost či úlohu, na kterou se odkazuje.

Pokud by však toto rozlišení bylo v konkrétním případě násilné, nebo pokud je nelze provést (tak je tomu často např. v oblasti Člověk a jeho svět), pak tabulka obsahuje pouze jeden orientační údaj (buď téma, nebo učivo).

 

Popis

V posledním sloupci tabulky najdete vždy popis činnosti, s jejíž pomocí se výstup realizuje. Volíme takovou formulaci, která – pokud to je možné – spíná dohromady konkrétní úlohu či textové materiály, se kterými se žáci setkají na stránce učebnice, s cílem v očekávaném výstupu. To Vám umožní jednak představit si konkrétní činnost, kterou žáci s danou stránkou, úlohou atd. konají, jednak také mít na zřeteli účel, k němuž tato činnost směřuje a jímž je vždy právě očekávaný výstup.

Z toho plyne, že není nutné, abyste byli vybaveni učebnicemi Modré řady nakladatelství Prodos, neboť popis je vždy dostatečně obecný, aby jej bylo možné aplikovat i bez nich.

Pokud je k dispozici máte, pak Vám tabulka zaručí, že bude všem výstupům ve výuce věnována náležitá péče. Tabulka totiž naprosto přehledně zaznamenává vhodné učivo k očekávaným výstupům. S učebnicemi Modré řady očekávaných výstupů dosáhnete zcela bezděčně...

 

3. Utváření klíčových kompetencí
Při zpracování klíčových kompetencí jsme vycházeli z toho, že to mají být právě očekávané výstupy, co bezprostředně vede k utváření kompetencí u žáků.

Uvedení vazby mezi konkrétním výstupem a těmi kompetencemi, k nimž prokazatelně směřuje, Vám umožní přesněji se zaměřit na jejich rozvíjení. V článcích Utváření klíčových kompetencí se snažíme stanovit takto vždy alespoň jednu skupinu kompetencí (komunikativní, sociální a personální atd.), kde je vazba mezi výstupy a kompetencemi přímočará.

Dále vždy doplňujeme upozornění na ty kompetence, které jsou činnostmi vedoucími k dosažení výstupu rozvíjeny sekundárně nebo ne tak bezprostředně.

Popis dosahování kompetencí získáte snadno v podsekci Klíčové kompetence, kde výběrem dané skupiny kompetencí získáte přehled všech OV, které k nim bezprostředně vedou, a přes každý uvedený OV můžete prokliknout až k samotnému popisu.

 

4. Mezioborové souvislosti

e-Průvodce je zpracován pro vzdělávací obory, neboť právě pro ně stanovuje RVP očekávané výstupy. Vzdělávací obory jsou na jednu stranu zaštítěny širšími vzdělávacími oblastmi, na stranu druhou škola může vzdělávací obsah oborů rozdělit do několika vzdělávacích předmětů.

Abychom neomezovali možnost rozdělit obor do více předmětů, vycházíme v e-Průvodci ze závazných očekávaných výstupů bez ohledu na to, v jakých předmětech se na které škole budou realizovat. Mezioborové souvislosti zůstávají stejné při jakémkoliv rozčlenění na předměty. Zpracování e-Průvodce je tedy univerzální pro každý ŠVP.

Nicméně i v rámci oborů jsou mezi výstupy některé velice důležité souvislosti, a tak v článku o souvislostech mezioborových nejprve vyjasňujeme tyto vnitrooborové vazby.

Orientaci v článcích by mělo usnadnit to, že píšeme tučně výstupy, které jsou v nich uváděny právě z toho důvodu, že mezi nimi jsou hledané vazby. Jejich číslice jsou aktivní, takže můžete prokliknout přímo na stránku každého výstupu.

Při tomto pojetí mezioborových souvislostí, kdy se vychází striktně od očekávaných výstupů a jejich vazeb, není vždy možné propojovat obory prostřednictvím učebnic. Tam však, kde na souvislosti mezi učivem zpracovaným v různých učebnicích upozornit lze, najdete tabulku zpracovanou do téže podoby, jakou mají tabulky Úloh a dílčích realizací OV. Pro lepší přehlednost nemají tabulky mezioborových souvislostí modrý podtisk.

 

5. Návaznost na výstupy z prvního období

Články návazností najdete pouze u výstupů v období druhém. Je nasnadě, že je v nich uvedeno, na které výstupy z období prvního aktuální výstup navazuje.

 

POZNÁMKY POD ČAROU

Jako každá tabulka, platí i ta naše daň přehlednosti tím, že neumožní řešit nestandardní a variantní situace, které jsou v oblasti vzdělávacích strategií velmi časté. Tabulky neumožňují zaznamenat ty cesty k dosažení výstupu, při kterých není možné nebo vhodné využívat jednotlivé úlohy nebo činnosti spojené s učebnicemi. Proto v komentářích pod čarou najdete tipy, jak očekávaný výstup při výuce adekvátně pojmout, odkazy na další literaturu, nebo upozornění na to, že vypisování úloh z učebnic je pro daný výstup z konkrétního důvodu zcela nepraktické či nevhodné apod.

 

ZKRATKY A ZNAČKY

V materiálech k výstupům i v celém e-Průvodci se budete setkávat s těmito zkratkami a značkami:

KK

klíčové kompetence

MAPL

obor Matematika a její aplikace

MS

mezioborové souvislosti    

OV

očekávaný výstup

o cvičení v okraji

P

písanka

PS

pracovní sešit

U

učebnice

značka poznámky pod čarou

=

značka pro odkaz na podobné cvičení či úlohu


Přejeme Vám příjemnou práci s e-Průvodcem a těšíme se na vaše názory na jeho podobu.

 

 
nahoru