Mapa webu PrůvodceRVP.czPruvodceRVP.cz
Úvod
Průvodce e-Průvodcem
e-Průvodce
Očekávané výstupy
Český jazyk a literatura
OV1Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
OV2Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
OV3Žák respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
OV4Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
OV5Žák v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
OV6Žák volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
OV7Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
OV8Žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
OV9Žák píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
OV10Žák píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
OV11Žák seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
OV12Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
OV13Žák porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
OV14Žák porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
OV15Žák rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
OV16Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
OV17Žák spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
OV18Žák rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
OV19Žák odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
OV20Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
OV21Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu
OV22Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
OV23Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Matematika a její aplikace
OV24Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
OV25Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
OV26Žák užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
OV27Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
OV28Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
OV29Žák se orientuje v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
OV30Žák popisuje jednoduché závislosti z praktického života
OV31Žák doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
OV32Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
OV33Žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
OV34Žák rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Člověk a jeho svět
OV35 Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
OV36 Žák začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
OV37 Žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
OV38 Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
OV39 Žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
OV40 Žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
OV41 Žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
OV42 Žák pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
OV43 Žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
OV44 Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
OV45 Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
OV46 Žák provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
OV47 Žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
OV48 Žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
OV49 Žák se chová obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
OV50 Žák uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
OV51 Žák reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech


II. období


Český jazyk a literatura
OV94 Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
OV95 Žák rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
OV96 Žák posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
OV97 Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
OV98 Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
OV99 Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
OV100 Žák volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
OV101 Žák rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
OV102 Žák píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
OV103 Žák sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
OV104 Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
OV105 Žák rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
OV106 Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
OV107 Žák rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
OV108 Žák vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
OV109 Žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
OV110 Žák užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
OV111 Žák píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
OV112 Žák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
OV113 Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
OV114 Žák volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
OV115 Žák rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
OV116 Žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy


Matematika a její aplikace
OV117 Žák využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
OV118 Žák provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
OV119 Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
OV120 Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
OV121 Žák vyhledává, sbírá a třídí data
OV122 Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
OV123 Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
OV124 Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
OV125 Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice
OV126 Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
OV127 Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
OV128 Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učebnice
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura pro 1. ročník
Slabikář – Pracovní sešit 1
Slabikář – Pracovní sešit 2
Slabikář – Pracovní sešit 3
Český jazyk a literatura pro 2. ročník
Český jazyk a literatura pro 3. ročník
Procvičujeme češtinu 3 – Pracovní sešit 1
Procvičujeme češtinu 3 – Pracovní sešit 2
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace pro 1. ročník
Matematika a její aplikace pro 2. ročník
Matematika a její aplikace pro 3. ročník
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět pro 1. ročník
Člověk a jeho svět pro 2. ročník
Člověk a jeho svět pro 3. ročník
Objednávka
Produkty
Objednání
Licence
Tištěný průvodce
Projekty
Časově-tematické plány
Váš ŠVP s e-Průvodcem
Odkazy
Autoři
Kontakty
Anketa
Fórum
FAQ
Aktuality
DVPP
Aktualizace
Novinky
Články
Mapa webu