Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk

VÁŠ ŠVP S e-PRŮVODCEM

 
 

Jak Vám konkrétně e-Průvodce pomůže při výuce podle Vašeho ŠVP? 

Praktickou ukázku si prohlédněte zde, nebo pokračujte ve čtení detailního popisu.

e-Průvodce využijete jednak jako praktický podklad pro výuku vedoucí k dosažení očekávaných výstupů, jednak jako inspiraci a materiál pro dotváření Vašeho ŠVP. S odkazem na Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Vám doporučujeme následující uplatnění obsahu e-Průvodce. Výhodou tohoto návrhu je, že v něm distribuované učivo i navržené vzdělávací strategie korespondují jak s učebnicemi edice Modrá řada, tak s Manuálem.

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE (Manuál 3.3.2)

Popis konkrétních výchovných a vzdělávacích strategií má být součástí Charakteristiky školního vzdělávacího programu: „Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci, případně společně pro více klíčových kompetencí, čímž dává škola prokazatelně najevo, jak zajišťuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u všech žáků a všemi pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie vymezené na úrovni školy se stanou východiskem pro výchovné a vzdělávací strategie, které jsou vymezovány na úrovni vyučovacích předmětů (viz kapitola 3.5).“ (Manuál 3.3.2, s. 34)

Protože je ke každé skupině kompetencí (občanských, pracovních, k učení atd.) třeba zformulovat obecné i konkrétní postupy pro jejich budování a rozvoj, můžete s e-Průvodcem pracovat tak, že ke každé z nich přiřadíte ty činnosti, které ji budují v jednotlivých výstupech.

V článku Utváření klíčových kompetencí v e-Průvodci najdete vždy ke každé skupině kompetencí bezprostřední vazbu na očekávaný výstup a činnost, které ji podporují. Stačí seřadit si kompetence v sekci Klíčové kompetence a z článků Utváření klíčových kompetencí v e-Průvodci si vybrat vhodné vzdělávací postupy a strategie podle Vašeho ŠVP.

 

UČEBNÍ OSNOVY (Manuál 3.5)

Hlavní pole působnosti e-Průvodce pro Váš ŠVP ale spočívá v rozvedení učebních osnov.

V rámci Charakteristiky vyučovacího předmětu (Manuál 3.5.2, s. 56) má být podáno jeho obsahové a organizační vymezení.

Při použití e-Průvodce si můžete detailní popis Vašeho předmětu „nakombinovat“ přímo z očekávaných výstupů jednotlivých oborů. Výstupy jsou přehledným a vyčerpávajícím způsobem zpracovány v oddílu Očekávané výstupy, takže jejich kombinací lehce „sestavíte“ charakteristiku požadovaného předmětu. Přitom však můžete beze změny zachovat i standardní rozdělení na předměty Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět, neboť toto výchozí členění je podkladem i pro koncepci e-Průvodce.

Osnovy ale obsahují především informace o výchovně-vzdělávacích strategiích na úrovni vyučovacího předmětu. Zachyceny mají být „postupy, které povedou v daném předmětu k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků“ (Manuál 3.5.2.2, s. 60). Tyto postupy jsou námětem článků Utváření klíčových kompetencí pro každý očekávaný výstup. V sekci Klíčové kompetence e-Průvodce získáte podklady pro jejich zachycení podle Vašeho ŠVP. A to včetně popisu činností a strategií, které k utváření kompetencí vedou. e-Průvodce v tomto ohledu splňuje veškeré požadavky RVP. – Umožňuje, aby strategie:

  • byly „rozpracovávány na úrovni vyučovacího předmětu“ (Manuál 3.5.2.2, s. 60), neboť e-Průvodce vychází od výstupů, a popisuje strategie, které k dosažení vedou;
  • byly „formulovány ke každé klíčové kompetenci, případně společně pro více klíčových kompetencí“ (tamtéž), neboť vazba mezi strategiemi a klíčovými kompetencemi je vždy pro každý výstup popsána v článku Utváření klíčových kompetencí;
  • byly „vymezeny prostřednictvím společně upřednostňovaných postupů, metod a forem práce, případně aktivit, příležitostí či pravidel uplatňovaných v daném vyučovacím předmětu“ (tamtéž), jak plyne z předešlého.

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU (Manuál 3.5.3)

Další úkol při tvorbě ŠVP spočívá v zaznamenání Vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. Tvorba modelového obsahu vyučovacích předmětů podle očekávaných výstupů byla pro e-Průvodce prioritou.

Úkol, který si autoři e-Průvodce stanovili, zněl právě „Distribuovat a rozpracovat očekávané výstupy z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků, a v návaznosti na tyto výstupy vybrat a rozpracovat učivo nabízené v RVP ZV“ (Manuál 3.5.3, s. 62). Pokud se distribuce učiva e-Průvodce budete chtít držet, můžete tuto fázi tvorby ŠVP vlastně přeskočit.

Máte-li pak „uvést v případě potřeby další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případně další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu“ (Manuál 3.5.3, s. 63), je možné i zde se e-Průvodce držet a využít pro každý výstup formulované články Mezioborové souvislosti, které jsou věnovány právě výše zmíněné problematice.

 

UKÁZKA KONKRÉTNÍHO VYUŽITÍ E-PRŮVODCE S ŠVP

Pracujme s konkrétním ŠVP. Použijeme výňatek ze skutečného ŠVP Základní školy Praha 2, Londýnská 34, jejíž program lze najít na adrese http://www.londynska.cz. V části Učební osnovy nahlédneme do předmětu Český jazyk a literatura. Najdeme zde Charakteristiku vyučovacího předmětu a popis, jak se předmět podílí na dosahování klíčových kompetencí:

 

5.1.3 Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.

Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení.

Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech.

Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Některá témata, zejména z oblasti literatury,  jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky.

Kompetence k učení

·         Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva,

·         předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech,

·         vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací,

·         vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování,

·         seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem.

Kompetence k řešení problémů

·         Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy,

·         vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení.

Kompetence komunikativní

·         Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů,

·         nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů,

·         pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků,

·         vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění.

Kompetence sociální a personální

·         Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy,

·         vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc.

Kompetence občanské

·         Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam,

·         podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby.

Kompetence pracovní

·         Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní,

·         vést žáky k přípravě  a udržování jejich učebního prostoru.

 

Jak Vám pomůže e-Průvodce? – V e-Průvodci si najdete všechny výstupy ke každé kompetenci včetně doporučeného učiva, činností a mezioborových souvislostí. A to v sekci Klíčové kompetence.

 

Získáte tak:

* podklady pro svůj časově-tematický plán výuky,

* podklady přímo do přípravy na hodinu, protože přes výstup uvidíte konkrétní činnosti, úlohy a pasáže v učebnicích, které k dosažení klíčových kompetencí vedou.

 

Další výňatek je z části Osnovy předmětu, ve které najdeme tabulku realizace učiva, očekávaných výstupů a průřezových témat v předmětu.

Co už ale ŠVP neobsahuje? – Nepoznáte kdy, jak a co přesně s dětmi v hodině doopravdy „dělat“. Tento konkrétní obsah k očekávaným výstupům Vám dodá e-Průvodce. Ukážeme si to přímo v tabulce. Náš komentář najdete pod čísly 1., 2., 3.:

 

Osnovy předmětu Český jazyka a literatura 1. – 3. ročník

1. stupeň

Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy,  se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti.

 

(…)

Oblast:

Jazyk a jazyková komunikace

Předmět:

Český jazyk a literatura

 

Období:

1. – 3.

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev.

·   automatizace psacího pohybu

·   odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu

 3.

 

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.

·   plynulý a úhledný písemný projev

2. - 3.

 

·  

1. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. 2.

·   věta a souvětí

·   spojky a jejich funkce, spojovací výrazy

2. - 3.

 

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky.

·   druhy vět podle postoje mluvčího výběr vhodných jazykových prostředků

2. - 3. 3.

 

 

1. Všechny výstupy jsou v e-Průvodci očíslovány. Toto je v e-Průvodci OV 17.

2. V e-Průvodci jsou uvedeny odkazy na učebnice češtiny a konkrétní náměty, činnosti, učivo a cvičení, která posilují dovednost pracovat se slovy, větami, vztahy mezi nimi a spojkami.

Získáte tak:

* podklady pro svůj časově-tematický plán výuky

* podklady přímo do přípravy na hodinu

* jasný přehled, kdy co učit, aby Váš ŠVP nezůstal jen na papíře.

3. e-Průvodce rozděluje konkrétní učivo do ročníků. Až na výjimky se nám podařilo rovnoměrně rozvrstvit dosahování výstupů do všech ročníku daného období.

 

e-Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ je pokud ne univerzální, tedy jistě „multifunkční“ pomůckou, která poskytne dokonalý servis pro revize i aplikaci ŠVP nejen uživatelům učebnic našeho nakladatelství, ale všem koordinátorům ŠVP a učitelům na prvním stupni ZŠ.

 
nahoru