Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Rozmanitost přírody (4. a 5. ročník)


ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Rozmanitost přírody

OV 145  Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem a činností člověka
OV 146  Žák vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
OV 147  Žák zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
OV 148  Žák porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
OV 149  Žák zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovatMezioborové souvislosti


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Komunikační a slohová výchova

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

OV 97  Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

Závislosti, vztahy, práce s daty

OV 122  Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
 
nahoru