Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Člověk a jeho zdraví (4. a 5. ročník)


ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Člověk a jeho zdraví

OV 151  Žák využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
OV 152  Žák rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
OV 153  Žák účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
OV 154  Žák uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
OV 155  Žák předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
OV 158  Žák uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věkuMezioborové souvislosti


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Komunikační a slohová výchova

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

OV 98  Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
OV 99  Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

Závislosti, vztahy, práce s daty

OV 122  Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
 
nahoru