Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Matematika a její aplikace 3 – 1. díl

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Číslo a početní operace

OV 24  Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
OV 25  Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
OV 26  Žák užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
OV 27  Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
OV 28  Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

Závislosti, vztahy, práce s daty

OV 29  Žák se orientuje v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
OV 30  Žák popisuje jednoduché závislosti z praktického života
OV 31  Žák doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Geometrie v rovině a prostoru

OV 32  Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
OV 33  Žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečkyMezioborové souvislosti


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Komunikační a slohová výchova


ČLOVĚK A JEHO SVĚT

OV 2  Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Lidé a čas

OV 41  Žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 
nahoru