Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešit


ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Místo, kde žijeme

OV 35  Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
OV 36  Žák začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
OV 37  Žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

Lidé kolem nás

OV 39  Žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
OV 40  Žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

Lidé a čas

OV 41  Žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
OV 42  Žák pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
OV 43  Žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost

Rozmanitost přírody

OV 45  Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
OV 46  Žák provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Člověk a jeho zdraví

OV 47  Žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
OV 48  Žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
OV 49  Žák se chová obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
OV 50  Žák uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
OV 51  Žák reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostechMezioborové souvislosti


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Komunikační a slohová výchova

OV 2  Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Literární výchova

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

OV 20  Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

Závislosti, vztahy, práce s daty

OV 31  Žák doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Geometrie v rovině a prostoru

OV 33  Žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 
nahoru