Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Slabikář – Pracovní sešit 1

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Komunikační a slohová výchova

OV 1  Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
OV 2  Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
OV 4  Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
OV 5  Žák v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
OV 6  Žák volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
OV 7  Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
OV 9  Žák píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
OV 11  Žák seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Jazyková výchova

OV 12  Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
OV 14  Žák porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
OV 15  Žák rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
OV 16  Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 
nahoru