Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 
Očekávaný výstup 33:

Žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

Konkretizace očekávaného výstupu

  • Poznává rozměry konkrétních předmětů (délka, výška, vzdálenost atd.), které jsou dětem blízké a známé ze životní zkušenosti. Vychází z orientace v rovině a v prostoru z předškolního období (je učivem matematiky od 2. ročníku).
  • Porovnává velikosti a délky, provádí odhady délek, pozoruje rozměry rovinných útvarů a těles v reálném světě.
  • Měří (užívá měřítka k určení délky úsečky a lomené čáry), pomocí symbolů zapisuje délky úsečky a převádí jednotky délky.

Úlohy a dílčí realizace očekávaného výstupu

ΙΙ. ročník0pozn.1

Matematika a její aplikace 2Téma - Učivo Popis
U1 54, 55 Porovnávání úseček – Shodnost úseček; relace „je větší“, „je menší“; porovnávání úseček proužkem papíru  Porovnává délky předmětů z reálného světa. Rýsuje shodné úsečky a zapisuje symbolicky shodnost úseček. Odhaduje délku úseček, učí se porovnávat úsečky proužkem papíru.
U2 24, 25 Jednotky délky – Základní jednotky délky, jejich symbolický zápis  Vyjadřuje délku úsečky v různých jednotkách (rozpětí, krok, loket, stopa). Odhaduje délku 1 m, seznamuje se s díly 1 m, jejich značkami (dm, cm).
U2 26, 27 Měříme v centimetrech – Dovednost měření úsečky  Používá měřítko k určení délky předmětů ze svého okolí. Sčítá a odčítá délky úseček v cm.
U2 56 Délka úsečky – Dovednost měření úsečky  Měří úsečku a symbolicky zapisuje výsledek měření.
U2 57 Porovnávání úseček, shodnost úseček – Dovednost měření úsečky  Měří úsečku a symbolicky zapisuje výsledek měření.
U3 48 Dělení číslem 4 – Aplikace poznatků o délce úsečky  Určuje délky úsečky a porovnává úsečky.


ΙΙΙ. ročník

Matematika a její aplikace 3Téma - Učivo Popis
U1 15 Opakování – Úsečka  Určuje délku úsečky.
U3 47, 48 Jednotky délky – Měření délky úseček na cm a mm, porovnávání délek úseček  Převádí jednotky délky (km, m, dm, cm, mm). Měří délku úsečky.
U3 50 Polopřímka – Měření délky úsečky  Určuje délky stran rovinných útvarů. Seznamuje se s trojúhelníkovou nerovností jako podmínkou sestrojitelnosti trojúhelníku.
U3 51 Obvod trojúhelníku  Určuje obvod trojúhelníku jako součet délek stran. Trojúhelník rýsuje, určuje obvod a aplikuje poznatky o obvodu při řešení úlohy z reality.
U3 62 cv. 2 Opakování – Rovinné útvary  Řeší úlohu z reality s propedeutikou obsahu rovinného útvaru (dláždění).


Utváření klíčových kompetencí

Úlohy a činnosti v učebnici umožňují postupně vytvářet základní představu dimenze prostoru. Postupným vytvářením základní představy o prostoru získává žák první zkušenosti s vyjádřením délky úsečky zvolenou jednotkou (části lidského těla – stopa, loket…). Poznává výhodu a potřebu unifikace jednotek délky, seznamuje se se základními délkovými jednotkami a zpřesňuje tak své zkušenosti z reality. Odhaduje délku úsečky, používá dovednost práce s měřítkem při stanovení délky úsečky. Utvářejí se klíčové kompetence k řešení problémů, žák porovnává délky předmětů z reálného světa a úseček jako abstraktních modelů reality, což mu umožňuje vyvinout logické, empirické i matematické postupy k řešení rozmanitých problémů (nejkratší cesta na mapě apod.). Rozvíjí svůj odhad, schopnost praktického ověření i kritického hodnocení výsledků své práce. Používá geometrické poznatky související s představou dimenze prostoru v životní realitě.

Používáním určených pracovních nástrojů (pravítko, kružítko, čtvercová síť atd.) a prací dle vymezených pravidel (rýsování a měření) se rozvíjejí klíčové kompetence pracovní.Mezioborové souvislosti

Dosažení OV 33 bezprostředně souvisí s OV 32 [rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci] a OV 34 [rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině], podstatným předpokladem je realizace výstupů z tematického okruhu Číslo a početní operace, především OV 25 [čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti] a OV 28 [řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace].

Souvislost s dosahováním OV 35 [vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí] z oblasti Člověk a jeho svět umožňuje vyjádřit délkou úsečky na jednoduchém plánku a mapě vzdálenosti, příp. cestu na určené místo.


Z učebnic Člověk a jeho svět doporučujeme využít:

Ι. ročník
Člověk a jeho svět 1Téma - Učivo Popis
7, 13 V budově školy – Náš dům, náš byt  Orientuje se v budově a popisuje podle schematického obrázku (plánku) umístění jednotlivých místností. 

ΙΙ. ročník
Člověk a jeho svět 2Téma - Učivo Popis
53 Chráněná krajinná oblast  Interpretaci významu značek na mapce propojuje s popisem vyznačených cest, intuitivním odhadem vzdáleností a porovnáváním délek (cesta kratší, delší). 

ΙΙΙ. ročník
Člověk a jeho svět 3Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešitTéma - Učivo Popis
5 5 Místo, kde žijeme – Naše vlast Česká republika  Seznamuje se s mapou státu (jako aplikací nepravidelného rovinného útvaru) a jeho hranicemi.
 
12 12 Místo, kde žijeme – Krajina kolem nás   Do čtvercové sítě zakresluje jednoduchý půdorys – předměty ve školní třídě, v okolí školy – pomocí rovinných geometrických útvarů. 1 Již předškolní děti intuitivně porovnávají velikost předmětů jim blízkých a známých. Vědomá činnost, založená na chápání rozměrů a orientaci v rovině a prostoru, je však součástí vzdělávání až od 2. ročníku.

 
nahoru


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT