Klíčové kompetence

*Kliknutím na název souboru kompetencí v levém sloupci zobrazíte seznam výstupů,
které bezprostředně vedou k osvojení daných kompetencí.

Samozřejmě by měly všechny očekávané výstupy dle RVP ZV podporovat dosahování všech klíčových kompetencí. Náš výběr je užší proto, že obsahuje ty výstupy, kde lze vazbu jednoznačně formulovat včetně doporučené činnosti vedoucí k dosažení výstupu a potažmo kompetence. Výběr je ovlivněn i vazbou na učebnice Modré řady nakladatelství Prodos.

...s plným obsahem sekce se můžete seznámit po objednání licence.