Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 
Očekávaný výstup 38:

Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

0pozn.1

Úlohy a dílčí realizace očekávaného výstupu

Ι. ročník

Člověk a jeho svět 1Téma - Učivo Popis
13 Náš dům, náš byt  Hovoří o příslušnících své rodiny, pojmenovává je, vysvětluje, kdo z rodiny využívá který pokoj, kde se schází celá rodina atp.
14 Naše rodina  Maluje a zároveň pojmenovává členy rodiny, sleduje generace a příbuzenské vztahy. Snaží se vystihnout rozdíly v životě příslušníků různých generací.
15 Máme miminko  Pojmenovává období lidského života a učí se vnímat zvláštní potřeby určitých skupin lidí (děti, staří a nemocní lidé atp.). Vybírá z obrázků potřebné předměty pro péči o miminko, aby si uvědomil potřebu mimořádné péče o novorozence. Zdůrazňuje se zvláštnost role staršího sourozence.
16 Rodinná oslava  Na základě obrázku hovoří o zvycích a dodržovaných tradicích ve své rodině. Vypráví o různých situacích, kdy se schází celá (širší) rodina. Orientuje se ve vztahu dárce–obdarovaný, učí se vhodně blahopřát k různým příležitostem a poděkovat za dárek či blahopřání.
17 Mezi lidmi  Osvojuje si základní společenská pravidla. Rozlišuje podle obrázků správné a špatné chování, porovnává je se situacemi, které zažil.
21 Příprava na Vánoce  Vzpomíná na předvánoční a vánoční zvyky ve své rodině, porovnává je se zvyky v rodinách spolužáků. Zjišťuje, jak se slaví Vánoce v jiných zemích (kdo nosí dárky, obvyklá jídla apod.). Vysvětluje, koho a proč chce obdarovat. Vypráví, jak se podílí na přípravě svátečních dnů.
22 Vánoce  Popisuje průběh vánočních svátků, vypráví o lidových zvycích a tradicích, které jeho rodina dodržuje. Líčí dojmy z prožitých dnů.
26 Režim dne  Snaží se zachytit a popsat denní činnost jednotlivých členů rodiny s využitím schematických kreseb ciferníků. Všímá si, jak je pro život rodiny důležitý sladěný časový režim.
29 Každý člověk je jiný  Popisuje vzhled jednotlivých členů rodiny.


ΙΙ. ročník

Člověk a jeho svět 2Téma - Učivo Popis
19 Umíš se chovat?
pozn.2 
Opakuje si základní pravidla slušného chování mezi členy rodiny. Učí se aplikovat tyto zásady do vztahů k ostatním lidem. Učí se chápat význam dobrých mezilidských vztahů.
20 Moje rodina  Opakuje a vysvětluje nejbližší příbuzenské vztahy své rodiny, rozšiřuje popis o další příbuzné, učí se je pojmenovat. Učí se řadit své příbuzné od nejstarších po nejmladší a chápat zvláštnosti dané věkem (vzhled, schopnosti ad.). (Otvírá se i téma neúplné rodiny.)
21 Rodinná oslava  Učí se chápat a respektovat standardní vztahy dětí, rodičů a prarodičů a orientovat se v nich. Rozlišuje, kdo je příbuzný a kdo známý. Učí se vnímat význam rodinných setkání a jejich atmosféru. Popisuje průběh takovýchto událostí, sestavuje vhodné blahopřání. Učí se dát najevo úctu a pochopení k ostatním členům rodiny.
22–23 Domov  Na základě motivačního textu charakterizuje členy své rodiny, zjišťuje jejich věk, snaží se vystihnout jejich zvláštnosti. Hodnotí význam pěkných vztahů mezi členy rodiny. Začíná chápat potřebnost ohleduplnosti vůči starším, nemocným a slabším, která je vlastní všem slušným lidem.


Utváření klíčových kompetencí

Při realizaci výstupu si žák má uvědomit svou roli v rodině, a to včetně jejích vzdálenějších větví a komplikovanějších příbuzenských vztahů (tchán, neteř apod.). Ujasňuje si tak jednak rozdíl mezi rodinným a veřejným prostředím, ale současně i to, jak se život společnosti promítá do života rodiny a jejího utváření, a naopak. Přitom si upevňuje standardy chování, které vyplývají z rodinných vztahů. Vzhledem k povaze učiva se zde využívají především metody dialogu, dramatizace a scének, aby se žák mohl „vcítit“ do různých rolí, a to rodinných i společenských. Budují se tak především klíčové kompetence komunikativníobčanské.

V situacích, kdy účinně spolupracuje s ostatními ve třídě na řešení zadaných úkolů nebo při dramatizaci scénky, se připravuje na budoucnost a rozvíjí vlastní schopnosti. Posiluje si klíčové kompetence sociální a personální.Mezioborové souvislosti

OV 38 je užitečné propojit s OV 40 [projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům], protože právě tolerance se začíná budovat nejprve ve vztazích v rodině. Chceme-li tedy postupně dosáhnout tolerance k přirozeným odlišnostem jednotlivců či minorit, může být rodina jako východisko k utváření žádoucích postojů zcela určující.

OV 2 [porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti], OV 3 [respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru], OV 6 [volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích], OV 7 [na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev] a OV 21 [vyjadřuje své pocity z přečteného textu] ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura mohou podpořit výuku prostřednictvím obsahu literárních otázek, motivačních textů a „konverzačních témat“, která nemají schematický poučovací charakter.


Z učebnic českého jazyka a čítanek doporučujeme využít:

Ι. ročník
Slabikář
0pozn.3
Téma - Učivo Popis
3–4 Rodinné fotografie  Hovoří o svém životě od narození do současnosti, využívá obrázkovou osnovu.
 
14–15 M, m – Máma  Vypráví o své mamince a o svém vztahu k ní.
 
17 T, t  Na podkladě obrázků a prvního souvislejšího textu povídá o svých nejbližších příbuzných.
 
30–31 Ti, ti  Objevuje v textu další příbuzné, snaží se je správně pojmenovat (táta Oty a Emy je strýc ad.).
 
45–46 Di, di   Seznamuje se s tím, jak náročná a odpovědná je péče o miminko, vnímá roli staršího sourozence. Všímá si chování a potřeb novorozeněte a odlišného přístupu dospělých k různě starým dětem.
 
48–49 R, r  Učí se dát najevo lásku a úctu, vnímat radost dárce i obdarovaného, ale i popsat průběh rodinných oslav a vhodně poblahopřát.
 
72–77 F, f; G, g  Text je vhodný k hlubšímu vnímání a pochopení pěkných vztahů v rodině – členové rodiny se radí, spolupracují, hledají kompromis, společně se na něco těší… 

ΙΙ. ročník
Český jazyk 2Český jazyk 2 – Pracovní sešitTéma - Učivo Popis
8A, B 8 Omluva  Seznamuje se s tím, že omluva je běžná forma řešení nepříjemných situací, učí se vhodně ji naformulovat a přednést.
Pracovní sešit – podle situací na obrázcích formuluje vhodnou omluvu, učí se rozlišit omluvu a výmluvu.
 
10A, B, C 10 Chováme se zdvořile  Setkává se s dalšími situacemi, kdy je třeba zvládat elementární slušné chování.
S pomocí pracovního sešitu se učí, kdo zdraví při setkáních první a který pozdrav je vhodný.
 
27  Ukradené buchty – Píšeme u, ú nebo ů  Konfrontuje se s nutností vhodného chování i ve vypjaté situaci.
 
29D, E  29 cv. 3–6 Co vyprávěl Gustík o sobě a o své rodině – Dvojhlásky ou, au  Inspiruje se k vlastnímu vyprávění o své rodině. Rozšiřuje si své znalosti o vzdálenější příbuzenské vztahy.
Pracovní sešit slouží k ověření získaných dovedností.
 
49 Domov – Píšeme v nebo f?  Učí se chápat dvojí význam slova domov, zkusí vysvětlit, co pro něj domov znamená.
 
5959 cv. 1 Rodina a příbuzní – Poštovní směrovací čísla  Učí se využít svých znalostí k sestavení úplné adresy včetně vyhledání PSČ.
Pracovní sešit – vytváří abecední seznam svých příbuzných.
 
65 U nás v Morávce – Jmé­na obecná a jména vlastní  Využívá ve vyprávění o svém domově správná a úplná vlastní jména. 

Čítanka 2Čítanka 2 – Pracovní sešitTéma - Učivo Popis
21 13 Už se v tom vyznám  Rozplétá příbuzenské vztahy.
Pracovní sešit – maluje členy své rodiny do připraveného schématu vztahů.
 
41–42  Dárek  V krátkém příběhu se setkává se vstřícným a vlídným chováním lidí, porovnává je se svými zkušenostmi.
 
105–106 49 Jak vypadá tatínek Šíma   Přínos vyprávění spočívá v tom, že se vymyká šabloně „tatínek a maminka jsou neomylní a dokonalí“, ale humorně popisuje i některé jejich horší zvyky a vlastnosti.
Pracovní sešit – přemýšlí a usuzuje, zda jeho maminka také někdy projevuje nespokojenost s tatínkovou účastí na práci v domácnosti nebo naopak. 

ΙΙΙ. ročník
Český jazyk 3Téma - Učivo Popis
30Jak si Vojta rozumí a nerozumí s prababičkou – by, bý   Text navozuje situaci, v níž se dítě učí chápat stáří jako někdy složité období, ve kterém lidé potřebují více ohleduplnosti od svých blízkých. Zároveň představuje prababičku jako zajímavého člověka s množstvím prožitků a zkušeností, se kterým je radost pobýt. 

Čítanka 3Téma - Učivo Popis
103–104 Heidi, děvčátko z hor  Setkává se s neúplnou rodinou, příběh je osudem sirotka, malého děvčátka sžívajícího se s dědečkem.
 
120–121 Jakub a obří broskev  Atypický model rodinného soužití Jakuba se dvěma tetami vede k zamyšlení nad osudem dětí vyrůstajících bez rodičů. 


Dosažení výstupu může částečně napomoci OV 24 [používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků] z tematického okruhu Číslo a početní operace. Ztvárnění tématu v učebnici pro první ročník nabízí podporu výstupu – lze hovořit o situacích na obrázcích vzhledem k vlastním zkušenostem v rodině.


Z učebnic matematiky a jejích aplikací doporučujeme využít:


Ι. ročník
Matematika a její aplikace 1Téma - Učivo Popis
U2 8–9 Vánoce – opakujeme   Bohatý obrazový doprovod lze využít k vyprávění o členech rodiny a vztazích mezi nimi. 1 Výstup je naplněn v prvním a druhém ročníku, v dalších ročnících se upevňují a dále formují žádoucí postoje pouze v aplikované podobě.

2 Využitím dramatizace běžných životních situací vedeme děti k rozlišování vhodného a nevhodného chování. 

3 OV 38 lze do značné míry realizovat prostřednictvím Slabikáře, který je celkově pojat jako vyprávění o životě rodiny. Většina příběhů bratrů Tomáše a Matouše souvisí s běžnými rodinnými situacemi jako je oslava narozenin, návštěva u příbuzných a kamarádů, „rodinná porada“, výlet k prarodičům na venkov, starost o domácí mazlíčky, péče o miminko, zlobení a trest za ně… V průběhu celoročního kontaktu se Slabikářem se děti stále setkávají s modelem rodiny, který jim jednak umožňuje konfrontaci s určitým standardem, jednak i pojmenování odlišných znaků života v jejich rodině.

 
nahoru


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT